ESG process

Accunias målsättning är att stöda ett mera ansvarsfullt finansiellt system. Vår process för ansvarsfulla investeringar (ESG) eftersträvar denna målsättning. Vi utvecklar löpande vår ESG-process för att säkra att denna process efterföljer aktuell reglering samt att vår process är relevant för samtliga intressenter.

Accunia investerar inte i företag, vars verksamhet är i strid med vår målsättning om ett mera ansvarsfullt finansiellt system. Accunia investerar specifikt inte i företag, vars omsättning baserar sig på:

Gruvdrift av energikol eller produktion av elektricitet baserat på stenkol

Produktion av och handel med sk. kontroversiella vapen

Produktion av och handel med tobak

Ifall investeringsobjektet inte är i strid med ovannämnda kriterier, utför vi en mera djupgående ESG-analys.

Mer information om Accunias ESG-process