ESG process

UNPRI-undertecknare

 • Accunia undertecknade UNPRI i februari
     2018.
 • Genom att underteckna de internationellt
      erkända UNPRI-principerna, förbinder sig
      Accunia att stöda ett hållbart finansiellt
      system.
 • Accunia förbinder sig även att producera
     regelbundna rapporter över sin ansvarsfulla
     investeringsverksamhet. 
 • Accunias årliga UNPRI rapporter publiceras
     på vår websida.
pri

ESG-gallring

 • Accunia indelar sina investeringar i tre olika
     klasser:
  1. direkta investeringar;
  2. indirekta investeringar och
  3. indexinvesteringar
 • De direkta investeringarna inkluderar direkta
     investeringar i företag.
 • Investeringar som aktivt förvaltas av en tredje
     part, klassas som indirekta investeringar.
 • Investeringar i passiva index klassas som
     indexinvesteringar.